ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

PREMİUM MOTORLU ARAÇLAR LTD.ŞTİ.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1.   AMAÇ

Bu politikanın amacı Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. tarafından işlenen Özel Nitelikli kişisel verilerin, yürütmekte olduğumuz faaliyetlerinden kaynaklanan ihtiyaçlar doğrultusunda en üst seviye veri güvenlik önemleri ile şeffaf, yaygın ve sürdürülebilir bir şekilde işlenmesini sağlamak, verisi işlenen kişilerin haklarının korunmasını garanti etmek için  Kişisel Verilerinin Korunması Kanununa uygun şekilde Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında izlenecek yöntem ve ilkeleri düzenlemektir.

2.   KAPSAM

Bu politikanın kapsamı aşağıdaki veri sahiplerinin Özel nitelikli kişisel verilerinin otomatik veya herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmesine ilişkin süreçlerdir.

Bu politika gerçek kişilere ait olmayan veriler için uygulanmaz, bu kapsamda kişisel veri sahipleri aşağıdaki gibidir:

Çalışanlar

3.   TANIMLAR

Bu politikanın uygulanmasında;

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

Çalışanlar: Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. çalışanlarını,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

KEP: Kayıtlı Elektronik Postayı,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi: Özel nitelikli kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel Verilerin Korunması Sorumlusu: Kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak süreçlerin yürütülmesi için Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. bünyesinde görevlendirilen personel.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri,

Şirket/Şirketimiz: Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti.,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

4.   ROLLER VE SORUMLULUKLAR

Şirketimizin Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının yürütülmesinden İnsan Kaynakları Sorumlusu sorumludur. Bununla birlikte ilgili politikaya göre hazırlanan prosedürlerin, eğitim dokümanlarının, kılavuzlarının hazırlanmasında ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinden İnsan Kaynakları Sorumlusu sorumludur. Tüm şirket çalışanları, birim ve departmanları Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. Özel nitelikli kişisel verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uyulmasından sorumludurlar.

5.   İLKELER

Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. Özel nitelikli kişisel verilerinizi işlerken aşağıdaki ilkeleri esas almaktadır:

1) Özel nitelikli kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmektedir:

Özel nitelikli kişisel veriler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Özel nitelikli kişisel verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata ve dürüstlük kuralına uygun olarak işletilmektedir.

2) Özel nitelikli kişisel veriler doğru ve gerektiğinde güncel olarak tutulmaktadır:

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi sırasında güncelliğini ve doğruluğunu sağlamak için teknik imkanların el verdiği ölçüde idari ve teknik tedbirler alınmakta ve uygulanmaktadır.

3) Özel nitelikli kişisel veriler belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmektedir:

Özel nitelikli kişisel veriler mevzuatta açıkça öngörülen, işleme faaliyetine başlamadan önce çerçevesi belirlenmiş, açık ve hukuka uygun amaçlarla işlenmektedir.

4) Özel nitelikli kişisel veriler işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir:

İşlenen Özel nitelikli kişisel veriler, işlendikleri amaca uygun olarak, ilgili hizmetin yerine getirilmesine için gerekli asgari miktarda işlenmekte, bu kapsamın dışında kalan veriler işlenmemektedir.

5) Özel nitelikli kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir:

Özel nitelikli kişisel veriler mevzuatta öngörülen veya veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmekte olup, mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması halinde Özel nitelikli kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Verilerin saklama ve imha usullerine ilişkin politika ve prosedürler oluşturulmuştur ve uygulanmaktadır.

6) Özel nitelikli kişisel veri sahipleri aydınlatılmakta ve bilgilendirilmektedir:

Kişisel verisi işlenen kişiler bu veri işlenmeye başlamadan önce verinin hangi amaçla işleneceği, kimlerle ve niçin paylaşılacağı, verilerin toplama yöntemi ve hukuki dayanağı, hangi süre ile saklanacağı gibi mevzuatta öngörülen hususlarda bilgilendirilmektedir. Buna ilişkin süreç bazlı aydınlatma metinleri oluşturulmuştur. Aydınlatma metinlerinde kişisel veri sahiplerinin haklarına da yer verilmektedir.

7) Özel nitelikli kişisel veri sahiplerinin açık rızası alınmaktadır:

Verisi işlenecek kişilerden kendisi ile ilgili veri işlenmesine dair konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddütte yer bırakmayacak şekilde onay verdiğine dair açık rızası alınmakta ve veri işleme faaliyetleri onay kapsamı ile sınırlı olarak yürütülmektedir. Buna ilişkin olarak açık rıza metinleri oluşturulmuştur.

8) Kişisel veri sahiplerinin haklarının kullanması için gerekli sistemler kurulmuştur:

Kişisel verisi işlenen kişilerin gerekli başvuruları ve şikayetleri yapabilmeleri için https://premiummotosiklet.com internet sitesinde gerekli başvuru formları oluşturulmuş, başvuru süreçlerine ilişkin kılavuzlar yayınlanmıştır.

9) Özel nitelikli kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirlerin alınmaktadır:

Özel nitelikli kişisel verilere yetkisiz erişim olmaması, verilerin ancak meşru amaçlar doğrultusunda orantılı olarak işlenmesi için gerekli önlemler alınmış olup, bu tedbirlerin işletilmesine ilişkin politika ve prosedürler oluşturulmuştur.

10) Özel nitelikli kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması gereken hallerde, ilgili mevzuata ve Kurulun düzenlemelerine uygun tedbirlerin alınmakta ve uygulanmaktadır.

11) Özel Nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına için gerekli tedbirlerin alınmakta ve uygulanmaktadır:

Hukuka uygun işlenmedikleri taktirde ayrımcılığa neden olabilecek Özel Nitelikli kişisel verilerin işlemesi ve muhafazası için Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. daha kapsamlı bir koruma sağlamakta olup, bu veriler için işleme şartlarının mevcut olduğu tespit edildikten sonra veri işleme süreçleri gerçekleştirilmektedir.

6.   ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN KİŞİ GRUPLARI

Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. bu politika kapsamında aşağıda yer alan kişi gruplarına ait Özel nitelikli kişisel verileri işlemektedir:

Çalışanlar

7.   İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. tarafından aşağıda yer alan özel nitelikli veri türleri işlenmektedir:

Ceza Mahkûmiyet ve Güvenlik Tedbirleri: Adli Sicil Kaydı

Sağlık Bilgileri: Kişisel sağlık bilgisi

8.   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ AMAÇLAR

Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. tarafından işlenen gerçek kişilere ilişkin Özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

 

9.   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ USULÜ

Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. tarafından, Özel nitelikli kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine verilerin hangi amaçla toplandığı, hangi süreç ve faaliyetlerde kullanılacağı, bu verilerin hangi amaçlarla kime aktarılabileceği, kişisel veri toplama usulleri ve yasal dayanakları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin elde edilmesi veya işlenmesi sırasında Kanun uyarınca açık rıza alınması gerekli olan hallerde, veri sahibine yapılan bilgilendirme sonrasında açık rızası alınmaktadır.

Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. içerisinde Özel nitelikli kişisel verilere fiziki veya elektronik ortamda kimlerin hangi yetkilerle erişebilecekleri yetki matrisi ile belirlenmiş olup, kişisel bilgi envanterinde tutulmaktadır. Yetkilendirilmiş Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. personeli, sadece yetkileri dahilinde kişisel bilgilere erişebilirler.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. tarafından işlenen Özel nitelikli kişisel verilerin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesini, erişimini, açıklanmasını engellemek için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu kapsamda Şirketimiz bünyesinde gerekli idari ve teknik tedbirleri almak, uygulamak ve süreçlerin Kanuna uygun yürütülmesini sağlamak amacıyla bir birim oluşturulmuş ve Özel nitelikli kişisel verilerin korunması için aşağıdaki idari ve teknik tedbirler alınmıştır:

Özel nitelikli kişisel verilerin Korunması için Alınan İdari Tedbirler:

1)         Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

2)         Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

3)         Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

4)         Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

5)         Kâğıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.

6)         Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

7)         Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

8)         Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

9)         Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

10)       Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

11)       Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin Korunması için Alınan Teknik Tedbirler:

1)         Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

2)         Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

3)         Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.

4)         Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

5)         Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

6)         Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

7)         Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

8)         Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

9)         Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.

10)       Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

11)       Sızma testi uygulanmaktadır.

12)       Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

13)       Şifreleme yapılmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi sürecinde, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, yetkisiz erişim sağlanması gibi durumlarda Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. tarafından ivedi olarak bu hususta Kurul’a ve ilgili veri sahiplerine bildirimde bulunulacaktır.

11. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK OLARAK ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN YÖNETİM YAPISI

Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. tarafından bu politikada belirtilen hususların yerine getirilmesi, kişisel veri işleme süreçlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleşmesinin sağlanması için Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili personel görevlendirmesi yapılmıştır.

Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. tarafından, Özel nitelikli kişisel verilerin korunması, gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması ve uygulanması veri sorumlusu adına bu birim tarafından yürütülür. Şirketimiz ihtiyaç duyması halinde denetimleri, kendi dışındaki denetim firmalarına da yaptırabilir. Ancak denetim sonuçlarının takibi ve gerekli önlemlerin alınması ilgili birimin sorumluluğundadır.

12. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Aktarıma İlişkin Genel Şartlar:

Kanunda yer alan ilkelere ve Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak bu politika kapsamında olan veri sahiplerinin Özel nitelikli kişisel verileri aşağıda yer alan kişi gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilmektedir. Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. tarafından gerçekleştirilen kişisel veri aktarımlarımda kanunun 8.ve 9.maddelerinde düzenlenen Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin şartlara uygun hareket edilmekte olup, Özel nitelikli kişisel veriler veri sahibinin açık rızası alınmak şartıyla üçüncü kişilere aktarılır. Ancak kanunun 5.2 ve 6.3 maddelerinde belirtilen istisnai durumlarda açık rıza olmaksızın da aktarım yapılabilir.

Bu kapsamda Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. gerekli özeni göstererek ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak; meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Özel Nitelikli Kişisel Verileri;

 • Özel Nitelikli Kişisel Veri Sahibinin açık rızası olması halinde,
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri Sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verileri kanunlarda öngörülen hallerde Özel nitelikli kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın,

üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

Veri Aktarılan Taraflar ve Aktarım Amaçları:

Özel nitelikli veriler herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarım

Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. tarafından Özel nitelikli kişisel veriler, kanunun 9.maddesine uygun olarak ve aktarım yapılacak ülkenin Kurulca ilan edilen yeterli korumaya sahip olması veya ilgili ülkede yeterli koruma olmaması halinde ise Türkiye’deki ve ilgili ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması şartıyla yurt dışına aktarılabilmektedir.

Bu kapsamda;

Bu kapsamda Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. gerekli özeni göstererek ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak; meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Özel Nitelikli Kişisel Verileri;

 • Özel Nitelikli Kişisel Veri Sahibinin açık rızası olması halinde,
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri Sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verileri kanunlarda öngörülen hallerde Özel nitelikli kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın,

yabancı ülkelere aktarabilecektir.

13. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kanunun amacını düzenleyen 1. Madde ile Kanunun kapsamını düzenleyen 2. Madde ’ye uygunluğunun denetimi amacıyla, Özel nitelikli kişisel veriler:

Adli Sicil Kaydı Sorgu Belgesi ve Sağlık raporu aracılığıyla toplanır ve Kanuna uygun olarak işlenir.

14. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti., Özel nitelikli kişisel verilerin saklama süresini verinin işlenmesindeki amaçları ve zamanaşımı sürelerini göz önünde bulundurarak ilgili mevzuata göre belirlemektedir.

Veri işleme amacının ortadan kalkması veya verilerin tutulmasını gerektiren yasal bir neden kalmaması halinde verilerin türlerine göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedirler. Özel nitelikli kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerinde bu verileri silmesi sağlanmaktadır.

Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti. Özel nitelikli kişisel verileri gelecekte kullanma ihtimalini göz önünde bulundurarak saklamaz.

15.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Özel nitelikli kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili veriler Şirketimizce resen veya veri sahibinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirir.

Özel nitelikli kişisel verilerin silinmesi ile, bu veriler kayıtlı oldukları evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülemeyecek ve yeniden kullanılamayacak şekilde silinir.

Özel nitelikli kişisel verilerin yok edilmesi ile, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmektedir.

Verilerin anonim hale getirilmesiyle, Özel nitelikli kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

Bu işlemler verinin türüne göre, Şirketimizin Veri Saklama ve İmha Prosedüründe detaylı olarak açıklanan periyotlarda gerçekleştirilir.

16.KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE HAKLARIN KULLANIMI USULÜ

Kişisel verisi işlenen kişilerin hakları:

 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Özel nitelikli kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde Özel nitelikli kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, Özel nitelikli kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Hakların kullanımı:

Veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarını https://premiummotosiklet.com adresinde yer alan Kişisel Veri Sahipleri Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Formaracılığıyla kullanabilirler.

 • İlgili form doldurulduktan sonra ıslak imzalı olarak elden, noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla Muratpaşa Mah. Uluyol Cad. No:31-A Bayrampaşa-İstanbul adresimize gönderilebilir.
 • Doldurulan form güvenli elektronik imza ile imzalanarak premiummotorluaraclar@hs01.kep.tr KEP adresimize gönderilebilir.

Başvuruda bulunan kişinin ilgili veri sahibi olduğunu doğrulamak amacıyla, başvuran kişiden bilgi talep edilebilir, başvurusu ile ilgili sorular yöneltebilir.

Üçüncü kişilerin, noter aracılığıyla düzenlenmiş ve üçüncü kişinin başvuru yapabileceğine dair açık yetki içerir vekaletname bulunması halinde veri sahibi adına başvuru yapabilirler.

Veri sahibinden başvuru için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ancak, işlemin ayrıca maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücret tahsil edilebilecektir.

Başvuru üzerine yapılacak işlemler:

Premium Motorlu Araçlar Ltd.Şti., Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun başvuruda bulunan veri sahiplerine, Kanuna uygun olarak en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. İlgili tebliğe uygun yapılmayan başvurularda bu husus başvuru sahibine bildirilmektedir.

Veri sahibinin başvurusunun diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini müdahale ihtimali taşıması, istenilen bilginin kamuya açık olması, talebin karşılanmasının orantısız çaba gerektirmesi gibi hallerde gerekçesi açıklanarak başvuru reddedilebilecektir.

Başvuru kapsamı dışında kalan haller:

Kanunun 28.maddesi uyarınca aşağıdaki haller Kanun kapsamında olmadığından, kişisel veri sahipleri bu hususlarda haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanunun 28/2 maddesi uyarınca zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, aşağıdaki hallerde de kişisel veri sahipleri haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş Kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

17.POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ ve YAYIMLANMASI

Bu politika değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Politikanın en güncel sürümü kişisel veri sahiplerinin erişimine açık olarak https://premiummotosiklet.com internet sitesinde yayınlanır. Politika üzerinde yapılan değişiklikler dokümanın son bölümünde yer alan sürüm bilgisi bölümünde gösterilir.

18.İRTİBAT BİLGİLERİMİZ

Adres: Muratpaşa Mah. Uluyol Cad. No:31-A Bayrampaşa-İstanbul

Telefon : +902125354027

E- Posta :  info@premiummotosiklet.com

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) : premiummotorluaraclar@hs01.kep.tr

19.SÜRÜM BİLGİSİ

Sürüm Geçmişi
Sürüm No: Sürüm Tarihi: Değişiklik Açıklaması
1 08/06/2020 İlk Yayın

Bir arama terimi giriniz ve enter tuşuna basınız

Alışveriş Sepeti